Hợp đồng bảo trì máy tính

Công ty TNHH công nghệ Việt Số Hóa xin gửi tới quý khách hàng mẫu báo giá bảo trì máy tính dành cho các cơ quan, doanh nghiệp:

bao tri may tinh tai hai phong

Quý khách hàng có thể tải mẫu hợp đồng tại đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ THIẾT BỊ TIN HỌC

Số: ………/ TL-HDDV

– Căn cứ vào Bộ luật Thương mại và Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày ..… tháng ..… năm 20….., chúng tôi gồm có:

BÊN A: ……………………………………………………………..………………………………

Địa chỉ:   ……………………………………………………………………..………………………

Điện thoại:   ..…………………………….                  Fax: …………………..….………

Mã số thuế: ………………………………                 Website: ….………………………

Tài khoản: …………………………   tại ……………..………………………………….………….…

………………………………………………………………………………..…………

Đại diện bởi: Ông (Bà) ……………………..………  Chức vụ: ……………..………………………

 

BÊN B: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT SỐ HÓA

Địa chỉ:             Số 56 Đường Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng

Điện thoại:        0313 50 20 50

Mã số thuế:       0201257975                          Website:           www.vietsohoa.com

Tài khoản:

Đại diện bởi:     Ông Lưu Quang Anh      Chức vụ: Giám đốc

 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1: Đối tượng và giá trị hợp đồng

Bên B có trách nhiệm bảo trì cho Bên A các thiết bị như sau:

STT

TÊN THIẾT BỊ

THỜI GIAN BẢO TRÌ

SỐ LƯỢNG

(bộ)

ĐƠN GIÁ

(VNĐ/ 1 bộ)

(Chưa có VAT)

THÀNH TIỀN

(VNĐ)

(Chưa có VAT)

1

Máy tính để bàn – Desktop Computer        

2

Máy tính xách tay – Notebook, Laptop        

         

TỔNG (Chưa bao gồm VAT):

 

Thuế GTGT (VAT) 10%: …………………. đồng.

Tổng giá trị Hợp đồng: ……………..…… đồng.

Bằng chữ: ……………………..…………..……………………………….………

Tổng giá trị hợp đồng trên đây được hiểu là đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Điều 2: Trách nhiệm của Bên B

Bên B nhận thực hiện việc bảo trì cho Bên A các thiết bị văn phòng mà bên A đang sử dụng, cụ thể như sau:

Máy tính để bàn:    ….… bộ

Máy tính xách tay:  ….… bộ

Thiết bị khác:         ……………………………………..……………………………………
…….…………………………………..…………………………………

Công việc bảo trì gồm:

–         Khắc phục các sự cố của hệ thống về mạng LAN, truy cập Internet, hệ điều hành khi Bên A yêu cầu trong các điều kiện khách quan bình thường và các thiết bị phần cứng trong hệ thống hoạt động bình thường;

–         Mỗi ..… tháng một lần, định kỳ từ ngày 15 đến ngày 25 của ……………………., đại diện của Bên B sẽ có mặt tại địa chỉ của Bên A để tiến hành công việc bảo trì các thiết bị cho Bên A. Nếu ngày bảo trì định kỳ là ngày nghỉ của Bên A thì công việc bảo trì sẽ được thực hiện vào ngày tiếp sau;

–         Thời gian nhân viên Bên B có mặt để giải quyết sự cố cho Bên A là trong giờ hành chính và chậm nhất là 03 tiếng đồng hồ tính từ thời điểm bên A yêu cầu (không tính thời gian ngoài giờ hành chính);

–         Bảo trì định kỳ hệ thống ….. tháng một lần, các công việc bảo trì bao gồm:

+ Tối ưu hóa hệ thống, khắc phục các sự cố phát sinh;

+ Quét virus toàn bộ hệ thống và cập nhật phần mềm diệt virus mới nhất đã được cài đặt trên máy tính của Bên A;

+ Cài đặt các phần mềm thông dụng mà Bên B có thể đáp ứng theo yêu cầu của Bên A.

–         Không chịu trách nhiệm bảo hành đối với các thiết bị phần cứng không đủ điều kiện bảo hành;

–         Không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến bản quyền phần mềm, phần cứng;

–         Bên B đảm bảo rằng nhân viên của Bên B không được sử dụng bất kỳ thông tin nào liên quan đến công việc, kinh doanh của Bên A với bất cứ mục đích nào ngoài mục đích thực hiện các nghĩa vụ của Bên B theo hợp đồng này. Bên B phải giữ bí mật tuyệt đối các thông tin này. Nghĩa vụ giữ bí mật không ngừng khi chấm dứt hoặc hết hạn Hợp đồng này mà vẫn tiếp tục sau đó.

Điều 3: Trách nhiệm của Bên A

–         Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên B theo quy định ở Điều 4 của hợp đồng này;

–         Thanh toán đầy đủ cho Bên B các khoản phí phát sinh ngoài Hợp đồng như sửa chữa, thay thế linh kiện, thiết bị theo sự thỏa thuận giữa hai bên;

–         Tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên của Bên B.

Điều 4: Thanh toán

1.        Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;

2.        Tiến độ thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B thành 1 đợt (100% giá trị hợp đồng) ngay sau khi hợp đồng này được ký.

Điều 5: Các điều khoản chung

1.        Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng này;

2.        Mọi thay đổi, bổ sung trong các điều khoản của hợp đồng này phải được hai bên chấp nhận bằng văn bản và coi là phụ lục của hợp đồng;

3.        Trong khi thực hiện hợp đồng, nếu có xảy ra tranh chấp hay khiếu nại thì hai bên cùng bàn bạc tìm cách giải quyết trên tinh thần hợp tác;

4.        Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

5.        Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ..…/ ..…/ 20…. đến ngày ..…/ ..…/ 20…

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 ———- &&& ———-

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT SỐ HÓA

   Địa chỉ:  Số 56 Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng

   Điện thoại: 0313 50 20 50                Website: www.vietsohoa.com

BẢN XÁC NHẬN CÔNG VIỆC

(Bảo trì – bảo dưỡng – sửa chữa máy tính, mạng máy tính và thiết bị tin học)

Tên khách hàng: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………… E-mail: …………………………  Website: …………………..

1. Thiết bị:       Case máy tính          Máy in           Thiết bị khác: ……….…………..……….

a, Case máy tính:  Tên máy: …..……….……  Vị trí máy (Phòng, Ban): …………………………….…

Mainboard: ………………………….   HDD: ………………………..  Ram: ……………………….

CPU: ………………………………   CD/ DVD: ……………………   Others: ……………………

b, Máy in:  Tên máy: …..……….…………….  Vị trí máy (Phòng, Ban): ………………….……………

Hãng sản xuất: …………………….   Model: ……………………..     Others: ….………………….

c, Thiết bị khác: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

2. Tình trạng thiết bị trước khi bảo trì – bảo dưỡng – sửa chữa

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Các biện pháp xử lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa

………………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. Thiết bị, linh kiện thay thế (Tên linh kiện – thiết bị, tình trạng cũ – mới, bảo hành…)

………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

5. Tình trạng thiết bị sau khi bảo trì – bảo dưỡng – sửa chữa (- thay thế, nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………………

Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 20…..

Đại diện Khách hàng                                                              Đại diện Việt Số Hóa

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Người báo sự cố                  Người nhận sau khi xử lý sự cố

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ THIẾT BỊ TIN HỌC

Số: ………/ TL-HDDV

- Căn cứ vào Bộ luật Thương mại và Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày ..… tháng ..… năm 20….., chúng tôi gồm có:

BÊN A: ……………………………………………………………..………………………………

Địa chỉ:   ……………………………………………………………………..………………………

Điện thoại:   ..…………………………….                  Fax: …………………..….………

Mã số thuế: ………………………………                 Website: ….………………………

Tài khoản: …………………………   tại ……………..………………………………….………….…

                 ………………………………………………………………………………..…………

Đại diện bởi: Ông (Bà) ……………………..………  Chức vụ: ……………..………………………

 

BÊN B: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT SỐ HÓA

Địa chỉ:             Số 56 Đường Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng

Điện thoại:        0313 50 20 50                                   

Mã số thuế:       0201257975                          Website:           www.vietsohoa.com

Tài khoản:       

Đại diện bởi:     Ông Lưu Quang Anh      Chức vụ: Giám đốc

 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1: Đối tượng và giá trị hợp đồng

Bên B có trách nhiệm bảo trì cho Bên A các thiết bị như sau:

STT

TÊN THIẾT BỊ

THỜI GIAN BẢO TRÌ

SỐ LƯỢNG

(bộ)

ĐƠN GIÁ

(VNĐ/ 1 bộ)

(Chưa có VAT)

THÀNH TIỀN

(VNĐ)

(Chưa có VAT)

1

Máy tính để bàn – Desktop Computer

 

 

 

 

2

Máy tính xách tay – Notebook, Laptop

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TỔNG (Chưa bao gồm VAT):

 

Thuế GTGT (VAT) 10%: …………………. đồng.

Tổng giá trị Hợp đồng: ……………..…… đồng.

Bằng chữ: ……………………..…………..……………………………….………

Tổng giá trị hợp đồng trên đây được hiểu là đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Điều 2: Trách nhiệm của Bên B

Bên B nhận thực hiện việc bảo trì cho Bên A các thiết bị văn phòng mà bên A đang sử dụng, cụ thể như sau:

Máy tính để bàn:    ….… bộ

Máy tính xách tay:  ….… bộ

Thiết bị khác:         ……………………………………..……………………………………
…….…………………………………..…………………………………

Công việc bảo trì gồm:

-         Khắc phục các sự cố của hệ thống về mạng LAN, truy cập Internet, hệ điều hành khi Bên A yêu cầu trong các điều kiện khách quan bình thường và các thiết bị phần cứng trong hệ thống hoạt động bình thường;

-         Mỗi ..… tháng một lần, định kỳ từ ngày 15 đến ngày 25 của ……………………., đại diện của Bên B sẽ có mặt tại địa chỉ của Bên A để tiến hành công việc bảo trì các thiết bị cho Bên A. Nếu ngày bảo trì định kỳ là ngày nghỉ của Bên A thì công việc bảo trì sẽ được thực hiện vào ngày tiếp sau;

-         Thời gian nhân viên Bên B có mặt để giải quyết sự cố cho Bên A là trong giờ hành chính và chậm nhất là 03 tiếng đồng hồ tính từ thời điểm bên A yêu cầu (không tính thời gian ngoài giờ hành chính);

-         Bảo trì định kỳ hệ thống ….. tháng một lần, các công việc bảo trì bao gồm:

+ Tối ưu hóa hệ thống, khắc phục các sự cố phát sinh;

+ Quét virus toàn bộ hệ thống và cập nhật phần mềm diệt virus mới nhất đã được cài đặt trên máy tính của Bên A;

+ Cài đặt các phần mềm thông dụng mà Bên B có thể đáp ứng theo yêu cầu của Bên A.

-         Không chịu trách nhiệm bảo hành đối với các thiết bị phần cứng không đủ điều kiện bảo hành;

-         Không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến bản quyền phần mềm, phần cứng;

-         Bên B đảm bảo rằng nhân viên của Bên B không được sử dụng bất kỳ thông tin nào liên quan đến công việc, kinh doanh của Bên A với bất cứ mục đích nào ngoài mục đích thực hiện các nghĩa vụ của Bên B theo hợp đồng này. Bên B phải giữ bí mật tuyệt đối các thông tin này. Nghĩa vụ giữ bí mật không ngừng khi chấm dứt hoặc hết hạn Hợp đồng này mà vẫn tiếp tục sau đó.

Điều 3: Trách nhiệm của Bên A

-         Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên B theo quy định ở Điều 4 của hợp đồng này;

-         Thanh toán đầy đủ cho Bên B các khoản phí phát sinh ngoài Hợp đồng như sửa chữa, thay thế linh kiện, thiết bị theo sự thỏa thuận giữa hai bên;

-         Tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên của Bên B.

Điều 4: Thanh toán

1.        Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;

2.        Tiến độ thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B thành 1 đợt (100% giá trị hợp đồng) ngay sau khi hợp đồng này được ký.

Điều 5: Các điều khoản chung

1.        Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng này;

2.        Mọi thay đổi, bổ sung trong các điều khoản của hợp đồng này phải được hai bên chấp nhận bằng văn bản và coi là phụ lục của hợp đồng;

3.        Trong khi thực hiện hợp đồng, nếu có xảy ra tranh chấp hay khiếu nại thì hai bên cùng bàn bạc tìm cách giải quyết trên tinh thần hợp tác;

4.        Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

5.        Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ..…/ ..…/ 20…. đến ngày ..…/ ..…/ 20…

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 ———- &&& ———-

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT SỐ HÓA

   Địa chỉ:  Số 56 Trung Hành- Đằng Lâm- Hải An- Hải Phòng

   Điện thoại: 0313 50 20 50                Website: www.vietsohoa.com

BẢN XÁC NHẬN CÔNG VIỆC

(Bảo trì – bảo dưỡng – sửa chữa máy tính, mạng máy tính và thiết bị tin học)

Tên khách hàng: ………………………………………………………………………………………

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

  Điện thoại: …………………………… E-mail: …………………………  Website: …………………..

1. Thiết bị:       Case máy tính          Máy in           Thiết bị khác: ……….…………..……….

a, Case máy tính:  Tên máy: …..……….……  Vị trí máy (Phòng, Ban): …………………………….…

Mainboard: ………………………….   HDD: ………………………..  Ram: ……………………….

CPU: ………………………………   CD/ DVD: ……………………   Others: ……………………

b, Máy in:  Tên máy: …..……….…………….  Vị trí máy (Phòng, Ban): ………………….……………

Hãng sản xuất: …………………….   Model: ……………………..     Others: ….………………….

c, Thiết bị khác: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

2. Tình trạng thiết bị trước khi bảo trì – bảo dưỡng – sửa chữa

………………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………………

3. Các biện pháp xử lý, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa

………………………………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. Thiết bị, linh kiện thay thế (Tên linh kiện – thiết bị, tình trạng cũ – mới, bảo hành…)

………………………………………………………………………………………………………

      ….……………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………………

5. Tình trạng thiết bị sau khi bảo trì – bảo dưỡng – sửa chữa (- thay thế, nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………… 

Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 20…..

Đại diện Khách hàng                                                              Đại diện Việt Số Hóa

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Người báo sự cố                  Người nhận sau khi xử lý sự cố